ข้อควรระวัง! สำหรับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐ

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้
ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ทั้งนี้ สามารถรับได้ใน 3 กรณี คือ
1. รับจากบุพการี/ผู้สืบสันดาน/ญาติ ตามฐานะของผู้ให้
2. รับจากการให้ทั่วไปโดยไม่เจาะจงผู้รับ เช่น รับของสมนาคุณจากห้างร้านในวันตรุษจี
3. รับจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินให้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ภายใน 30 วัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar