รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 


ทั้งนี้ มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2566 และการกำหนดพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรีในการจัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงการดำเนินโครงการ TSY Program ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” ต่อเนื่องทั้งปีในพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 2 จุด ได้แก่ จุดใกล้กับที่หยุดรถไฟคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง และ จุดใกล้กับที่หยุดรถไฟนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งระยะเบื้องต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเพิ่มเติมป้ายเตือน ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag