วงการสื่อไทยท็อปฟอร์ม ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร AIBD อีกหนึ่งต้นทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อระดับโลก

วันนี้ (3 ต.ค. 66) ณ เมืองบาลาคลาวา สาธารณรัฐมอริเชียส นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ในนามประเทศไทย เข้าร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 48 การประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ 21 และการประชุมภาคสมทบของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (48th Annual Gathering / 21th AIBD General Conference & Associated Meetings 2023) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรม และโครงการด้านสื่อสารมวลชนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของประเทศสมาชิก รวมทั้งแนวทางการสนับสนุน AIBD เพื่อประโยชน์ร่วมกันด้านพัฒนาความรู้ด้านสื่อสารมวลชนของประเทศสมาชิก และความยั่งยืนของ AIBD ในระดับสากล ซึ่งหนึ่งในวาระประชุม คือ การเลือกตั้งประธานและรองประธานบริหารชุดต่าง ๆ ซึ่งอินเดีย ได้รับเลือกเป็นประธาน AIBD General Conference โดยมีกัมพูชาเป็นรองประธาน ส่วนประเทศไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ AIBD (AIBD Executive Board: EXBO) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

นางสุดฤทัย เลิศเกษม กล่าวว่า สถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AIBD ถือเป็นอีกหนึ่งต้นทางในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้ครอบคลุม เข้าถึง รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการสื่อสารให้กับประชาคมโลก เน้นการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) และล่าสุดจากปฏิญญาดานัง ในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนที่เวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AIBD คือองค์การระหว่างประเทศภายใต้การกำกับ (depositary) ขององค์การสหประชาชาติ มีสมาชิกประเภท Full Member โดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จำนวน 41 องค์กร จาก 26 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 66 องค์กร มีบทบาทในการพัฒนาสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้กับประเทศสมาชิกเชื่อมโยงทุกองค์กรนานาชาติโดยเน้นความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในทุกช่องทาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar